Δικαιολογητικά

Δικαιολογητικά

Μαζί με το όχημά σας πρέπει απαραιτήτως να προσκομίσετε για τον διοικητικό έλεγχο στην Γραμματεία του ΚΤΕΟ τα παρακάτω γενικά υποχρεωτικά δικαιολογητικά:

 • Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
 • Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (αν υπάρχει).
 • Εγκρίσεις τύπου όπως κατά περίπτωση απαιτούνται.
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης αυτού που θα προσκομίσει το όχημα.
 • Κάρτα ελέγχου καυσαερίων (αν υπάρχει).

Επιπλέον, ανάλογα με τον τύπο του οχήματος ή/και το είδος του ελέγχου πρέπει να προσκομίσετε κατά περίπτωση τα παρακάτω πρόσθετα δικαιολογητικά:

Α. Σε περίπτωση ανάριθμου οχήματος:

 • Πιστοποιητικό ταξινόμησης (αν πρόκειται για μεταχειρισμένο από το εξωτερικό).
 • Έντυπος κατάλογος του εργοστασίου κατασκευής ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας από τη χώρα την οποία έχει εισαχθεί το όχημα.
 • Πιστοποιητικό από Ο.Δ.Δ.Υ (αν πρόκειται για εκποιούμενο όχημα από τον Ο.Δ.Δ.Υ).

Β.  Σε περίπτωση εκπαιδευτικού οχήματος:

 • Την άδεια λειτουργίας της σχολής (εξαιρουμένης της φάσης ένταξης του οχήματος στο έργο της εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψηφίων οδηγών).
 • Βεβαίωση Μηχανολόγου Μηχανικού για τη σωστή τοποθέτηση και την καλή λειτουργία των βοηθητικών ποδοπλήκτρων (κατά τη φάση ένταξης του οχήματος στο έργο της εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψηφίων οδηγών).

Γ.  Σε περίπτωση οχήματος Δ.Χ (ταξί):

 • Βεβαίωση του Φορέα (Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ταξί και Αγοραίων) που χορήγησε το ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα.
 • Πιστοποιητικό CB (αφορά τα ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ) της οικίας ομοσπονδίας ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ.
 • Πιστοποιητικό ταξιμέτρου.

Δ.  Σε περίπτωση οχήματος με υγραεριοκίνηση:

 • Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη με καταγραφή του εξοπλισμού που πρέπει να είναι κοινοποιημένος (εγκεκριμένος) από του Υπουργείο Μεταφορών.
 • Δήλωση συμμόρφωσης για την εγκατάσταση εξοπλισμού στα οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σε πρωτότυπο έγγραφο και σε επίσημη μετάφραση.
 • Αποδείξεις ή τιμολόγια πώλησης του εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών του εγκαταστάτη.
 • Σχεδιάγραμμα της εγκατάστασης του συστήματος υγραεριοκίνησης.